Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży

General Terms and Conditions of Sale

 

I.       Postanowienia ogólne i zakres zastosowania.

1.       Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży / zbycia towarów przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. (jako sprzedawcę / zbywcę) i stanowią integralną część tych umów (dalej umowa lub umowa sprzedaży). Znajdują one również odpowiednie zastosowanie do umów dostawy, świadczenia usług, zlecenia lub umowy o dzieło zawieranych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., których przedmiotem są oferowane przez nią towary lub usługi.

2.       Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się definicje następujących pojęć:

2.1.     OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. wedle najnowszej treści aktualizowanej za pośrednictwem strony www oraz miejsc, gdzie udostępniane są niniejsze OWS;

2.2.     Sprzedawca - Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081454, NIP: 5490019497, REGON: 070416743;

2.3.     Kupujący - osoba fizyczna lub prawna bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu Towary oferowane przez Sprzedawcę;

2.4.     Towary - przedmioty - części, materiały lub sprzęt - oferowane na sprzedaż wraz z usługami lub same usługi znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;

2.5.     Siła wyższa - to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, uznane za siłę wyższą przez Sprzedawcę zgodnie rozdziałem V ust. 5 OWS;

2.6.     Lokal Sprzedawcy - fabryka, magazyn lub inne miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę lub miejsce sprzedaży jego Towarów.

3.       OWS udostępnione są Kupującym na stronie internetowej Sprzedawcy: http://ows.omag.pl w sposób umożliwiający przechowywanie
i odtwarzanie wzorca w zwykłym toku czynności, a także w formie pisemnej w lokalu Sprzedawcy. Przyjęcie OWS następuje w dowolny sposób, ale w całości, w tym poprzez przystąpienie do realizacji umowy.

4.       Przyjęcie przez Kupującego OWS przy jednym zamówieniu uważa się, za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów.

5.       Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów, wzorców zamówień, regulaminów). Inne warunki handlowe zaproponowane przez drugą stronę mogą obowiązywać jedynie w razie ich pisemnego zaakceptowania przez Sprzedawcę i wyłącznie w zakresie, w jakim pozostają zgodne z OWS (w każdym razie jakiekolwiek warunki sprzeczne lub niezgodne z OWS nie są obowiązujące).

6.      Kupujący zobowiązany jest informować Sprzedawcę o wszelkich zmianach swoich danych ujawnionych w umowach (w szczególności dotyczących adresu), pod rygorem uznania pism i faktur VAT wysłanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone (przy zastosowaniu domniemań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego).

II.       Zamówienia.

1.       Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą złożenia zamówienia w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy (pisemną, jak również złożoną za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), a w razie rozbieżności pomiędzy ofertą a zamówieniem z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Za zachowanie formy pisemnej uważa się także złożenie zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWS. Zamówienia złożone ustnie, włącznie z rozmową telefoniczną muszą zostać potwierdzone na piśmie, jak również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, chyba, że zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę.

2.       Poprzez przyjęcie zamówienia Kupujący potwierdza, że znane są mu oznaczenia Towarów stosowane w ofercie oraz, że zna parametry techniczne zamawianego Towaru. Deklaracje, atesty i inne podobne dokumenty są wydawane wyłącznie, jeśli tak ustalono w umowie.

3.       Wszelka dokumentacja przygotowana przez Sprzedawcę, w tym rysunki, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy i są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy.

4.       W przypadku, gdy po złożeniu przez Kupującego zamówienia i jego pisemnego potwierdzenia do realizacji przez Sprzedawcę wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane wcześniej Sprzedawcy, a powodujące, że wykonanie umowy jest zagrożone, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów. W takim przypadku Kupujący ma prawo do dochodzenia odszkodowania, wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda była spowodowana zawinionym umyślnie działaniem Sprzedawcy.

III.     Ceny i warunki płatności.

1.     Ceny sprzedawanego Towaru określane w cennikach Sprzedawcy mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2.       Cena wyrażona jest w polskich złotych, o ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej. Do cen zostanie doliczony podatek VAT wedle stawek obowiązujących w dniu dostawy Towaru.

3.       Uprawnienie Sprzedawcy do żądania zapłaty ceny określonej w fakturze VAT powstaje z chwilą przekazania Towaru Kupującemu lub jego dostawy na środku transportu do przewoźnika, pod warunkiem realizacji transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego. Termin zapłaty każdorazowo określany jest w dniach i liczony jest wedle daty wskazanej na fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się datę przekazania należności na konto bankowe Sprzedawcy lub dzień zapłaty gotówką do rąk osób upoważnionych przez Sprzedawcę.

4.       W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony lub wydany Towar, lub z tytułu innych zaistniałych należności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać kolejne dostawy.

5.       Kupującemu nie przysługuje              wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności (poza tymi, które wyłączeniu od potrącenia nie podlegają z mocy przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego), w tym w każdym przypadku wyłącza się prawo potrącenia należności związanych z zawarciem i sposobem wykonania umowy.

6.       Sprzedawca posiada prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

7.       Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji - nie uprawnia do odmowy dokonania na rzecz Sprzedawcy płatności w ustalonym terminie.

8.       W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności przez Kupującego, Sprzedawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

IV.     Zastrzeżenie prawa własności.

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty całości ceny.

2.       Kupujący nie jest uprawniony do obciążenia jakimikolwiek prawami Towarów, odnośnie których Sprzedającemu służy prawo własności.

3.       Sprzedający bez odrębnego wynagrodzenia nabywa prawo do ulepszeń Towarów, odnośnie których służy mu prawo własności.

4.       Kupujący upoważnia Sprzedającego do odbioru na koszt Kupującego Towarów, odnośnie których Sprzedającemu przysługuje prawo własności, w przypadku opóźnieni w zapłacie za Towar.

V.      Warunki odbioru, dostawy i wydania Towaru.

1.       Towar zostanie dostarczony przez Sprzedawcę do miejsca przeznaczenia, a jego odbiór następuje w chwili postawienia do dyspozycji Kupującego w tym miejscu.

2.       Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar w terminie potwierdzonym przez Sprzedawcę lub niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Towar może być przechowywany za pośrednictwem osoby trzeciej na koszt i ryzyko Kupującego, a miejsce odbioru Towaru może być w takiej sytuacji zmienione.

3.       Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towar został właściwie opakowany i dostarczony we wskazanym w zamówieniu terminie. Termin realizacji zamówienia określony przez Sprzedawcę w ofertach jest okresem szacunkowym i może ulec przesunięciu. Sprzedawca jest związany terminem realizacji jedynie, gdy potwierdzi to jednoznacznie w odrębnym ostatecznym oświadczeniu.

4.       Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku ustaleń dostawa bądź odbiór Towaru zostanie zrealizowana w terminie dogodnym dla Sprzedawcy.

5.       Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek Siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy/zamówienia, o czym Sprzedawca winien jest informować Kupującego. Do zdarzeń określanych mianem Siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione po stronie Sprzedawcy zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, niedotrzymanie terminów przez podwykonawców, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzaniem władz państwowych, klęski żywiołowe, strajki itp. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji zamówienia oraz przedstawienia nowego terminu realizacji zamówienia.

6.       Poprzez odbiór Towaru stanowiącego przedmiot umowy Kupujący stwierdza jego zgodność z umową, poza uzasadnionymi wadami stwierdzonymi w protokole sporządzonym przy odbiorze Towaru (co nie dotyczy sytuacji, gdy rozpoczęto korzystania z Towaru po wykryciu wady). Protokół taki zostanie niezwłocznie przekazany Sprzedawcy, który zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji i w przypadku jego zasadności wedle swego wyboru do naprawy lub dostarczenia Towaru wolnego od wad w najbliższym możliwym dla Sprzedawcy terminie (nie późniejszym niż 90 dni). Wady, które nie mogły być dostrzeżone przy odbiorze Towaru muszą być zgłaszane nie później niż w terminie 21 dni od daty realizacji zamówienia.

7.       Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Towaru Sprzedawca ponosi do momentu jego wydania Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej.

8.       Kupujący w każdym przypadku ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności Towaru na jego rzecz.

9.       W wypadku, gdy Towar dostarczany jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego (transportowego) Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu opakowania przesyłki, w celu ustalenia, czy przedmiot umowy i jego opakowanie nie zostały uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej (transportowej), pod rygorem uznania, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone do momentu wydania ich Kupującemu.

10.    W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę i przesłać mu podpisany protokół odbioru z opisem i uzasadnieniem zgłoszonych zastrzeżeń.

11.    Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe nie z jego winy (w szczególności nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub firmy spedycyjnej (transportowej).

VI.    Rękojmia i gwarancja

1.       W umowach sprzedaży/zbycia towarów przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. (jako sprzedawcę / zbywcę) oraz do umów dostawy, świadczenia usług, zlecenia lub umowy o dzieło zawieranych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., których przedmiotem są oferowane przez nią towary lub usługi wyłączone jest stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady.

2.       Sprzedawca udziela gwarancji na towary na zasadach określonych w odrębnym dokumencie.

VII.  Postanowienia końcowe

1.       Do umów zawieranych przez Sprzedawcę zastosowanie znajduje prawo polskie i jurysdykcję posiadają sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

3.       W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4.       W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swej ważności, a w razie takiej konieczności Strony wprowadzą zgodnie dodatkowe postanowienia.

 

I.      General provisions and their scope

1.       These General Terms and Conditions of Sale define principles of concluding contracts of sale / disposal of goods by OMAG, Sp. z o.o. (the Seller / Vendor) and constitute an integral part of these contracts (hereinafter referred to as the Contract or Contract of Sale). They shall also refer to delivery contracts, contracts for provision of services, commission contracts or contracts for specific work concluded by OMAG, Sp. z o.o. regarding goods and services offered by OMAG, Sp. z o.o.

2.       For the purposes of these General Terms and Conditions of Sale the following definitions shall apply:

2.1.    GTCS – they are understood to mean General Terms and Conditions of Sale according to the most recent version updated on OMAG Sp. z o.o. website and in places that offer these GTCS;

2.2.    the Seller – refers to OMAG Sp. z o.o., a company entered in the register of entrepreneurs maintained by the National Court Register under No. 0000081454, of NIP [TIN]: 5490019497 and REGON statistical number: 070416743;

2.3.    the Buyer – a natural or legal person or other non-corporate organizational entity that purchase, in their own name, goods offered by the Seller;

2.4.    Goods – these shall mean goods, parts, materials or equipment offered for sale together with services or services provided by the Seller exclusively;

2.5. Force majeure – extraordinary, external and unavoidable circumstance that could not be avoided even in the case of maximum diligence of the Parties and that was regarded as force majeure by the Seller pursuant to section V § 5 of GTCS;

2.6.    Premises of the Seller – a factory, warehouse or other place of the Seller business activity or a place where his Goods are sold.

3.       GTCS are available for buyers either on the website of the Seller, i.e. http://ows.omag.pl in a form which allows to store and reproduce the pattern in an ordinary course of activities or in a written form available on the premises of the Seller. GTCS can be accepted in any form but in its entirety, including implementation of the Contract.

4.       The acceptance of GTCS by the Buyer at the first order shall be deemed the acceptance of GTCS for all other orders and contracts.

5.       The Parties exclude application of the Buyer’s contract templates (especially general conditions, contract templates, order templates, regulations). Other trading conditions proposed by the other Party shall be binding only if the Seller accepts them in writing and only to the extent they agree with GTCS (any conditions that are contrary to or incompatible with GTCS are not binding).

6.       The Buyer is obliged to inform the Seller about any changes of their data (esp. of the address) disclosed in contracts, otherwise letters and VAT invoices sent to the last known address shall be deemed effectively delivered (according to allegations arising from regulations of the Code of Civil Procedure).

II.     Orders

1.       The Contract shall be considered to be concluded effectively upon placing an order in response to the Seller’s offer (made in writing as well as by fax or e-mail) and, in the case of discrepancies between an offer and an order, upon a written confirmation by the Seller of an order submitted by the Buyer. Placing an order and confirmation of its acceptance for realization by fax or by e-mail shall also be considered as made in writing. An order made by the Buyer shall be equivalent with acceptance of GTCS. Oral orders including phone calls made by the Buyer must be confirmed in writing, or by fax or e-mail. They do not have to be confirmed in writing if they are accepted by the Seller in an oral form.

2.       By acceptance of an order the Buyer confirms that he knows the markings applied to Goods in the offer and that he knows technical parameters of ordered Goods. Declarations, certificates and other similar documents shall be issued only if this has been specified in the contract.

3.       Any documentation prepared by the Seller, including drawings, cost calculations, offers, etc. shall not be disclosed to third parties without a consent of the Seller and shall be necessary only for the purpose of concluding a particular contract.

4.       If certain circumstances previously not known to the Seller, but causing that the performance of the contract is endangered, are revealed after submitting an order by the Buyer and after its written confirmation by the Seller, the Seller shall be entitled to withdraw from the contract, in part or in full, and to claim the costs hereby incurred. The Buyer has the right to claim compensation only as far as that damage was caused by a deliberate action of the Seller.

III.    Purchase price and payment terms

1.       Prices of goods being sold defined by price lists of the Seller may be changed by the Seller at any time.

2.       Prices are in Polish zlotys unless otherwise stipulated by the Seller. Prices do not include VAT which will be added in accordance with the rates applicable on the date of delivery of Goods.

3.       The Seller is entitled to demand the price indicated on the VAT invoice when the Goods are handed over to the Buyer or when the Goods are delivered to a carrier on condition that they are delivered to a destination place stipulated by the Buyer. Term of payment is expressed in days in each case and is calculated from the date indicated on the VAT invoice. The date of payment shall be the date of transferring money into the bank account of the Seller or a date of cash payment to a person authorized by the Seller.

4.       In case of a delay in payment by the Buyer for delivered or released Goods or in case of a delay related to other claims, the Seller has the right to withhold any further supply.

5.       The Buyer is not entitled to submit to the Seller a statement concerning deduction of any amounts due (apart from those that are subject to deductions under final existing law), excluding, in each case, the right to deduct amounts due connected with conclusion of the Contract and with the method of its performance.

6.       The Seller has the right to deduct amounts related to other obligations or debts pursuant the provisions of the Civil Code.

7.       Lodging a complaint by the Buyer does not entitle the Buyer to refuse any payments due to the Seller within a specified time limit.

8.       In case of any late payment by the Buyer, the Seller is entitled to charge statutory interests for such delay in commercial transactions and the equivalent of 40 euro converted at the Euro average rate announced by the National Bank of Poland on the last working day of the month preceding the month when the demand for payment became due, the equivalent being the compensation for the recovery costs as referred to the law of 8 March 2013 on commercial transaction payment terms.

IV.    Reservation of ownership right

1.       The Seller reserves the ownership right to the Goods until receiving full payment.

2.       The Buyer shall not have the right to encumber the delivered Goods to which the Seller has the right of ownership.

3.       The Seller shall have the right to any improvements of Goods, without any compensation, to which the Seller may have the right of ownership.

4.       The Buyer authorizes the Seller to repossess, at the cost of the former, the Goods to which the Seller may have the right of ownership if the Buyer fails to pay in due time.

V.     Conditions of acceptance, dispatch and release of Goods

1.       The Seller shall deliver the Goods to a place of destination and acceptance of the Goods shall take place at the moment of placing them at the disposal of the Buyer.

2.       The Buyer is obliged to collect ordered Goods within the period confirmed by the Seller or immediately after notification of readiness to release the Goods. In the event of any delay to collect Goods, the Buyer may be charged with warehousing costs without prejudice to other rights of the Seller. Goods may be stored through a third party at the cost and risk of the Buyer and the place of collection of the Goods can be changed in such situation.

3.       The Seller shall make every effort to ensure that Goods are properly packed and delivered at the time specified in the order. Time limit specified by the Seller in offers for completing an order is an estimated time limit and can be changed. The Seller shall be bound by time limit only if the Seller confirms it clearly in the final and separate declaration.

4.       The Buyer is obliged to collect ordered Goods within time limit specified by the Seller in the confirmation of the order. Unless the Parties agree otherwise delivery or receipt of Goods shall be realized within time limit convenient to the Seller.

5.       If the Seller cannot execute a contract due to the occurrence of force majeure, the Buyer shall not be entitled to any claims for damages arising from non-performance or late performance of the contract/order and the Seller should inform the Buyer about it. Circumstances referred to as force majeure include disturbances in the operation of a company not attributable to the Seller, failure to comply with time limits by subcontractors, shortage of raw materials, constraints imposed by regulations of state authorities, natural disasters, strikes, etc. The Seller is obliged to inform the Buyer immediately about the circumstances that caused non-performance of the order and to present a new deadline for order execution.

6.       By collection of Goods constituting the subject of the Contract the Buyer states the conformity of the Goods with the Contract, excluding justified defects confirmed in the protocol made upon receipt of the Goods (it does not concern the situation when the product started to be used after discovery of defect). The protocol shall be immediately passed to the Seller who shall undertake to investigate the claim and if the claim is justified the Seller, at their own discretion, shall repair or deliver Goods free from defects at the earliest possible opportunity (not later that within 90 days). Defects that could not be detected upon delivery must be reported not later than within 21 days from the date of completion the order.

7.       The Seller shall be responsible for accidental damage or loss of Goods till the moment of release of Goods to the Buyer or to a person authorized by the Buyer.

8.       The Buyer shall bear all risks of accidental loss or damage of Goods in the period between their release and assignment of ownership on behalf of the Buyer.

9.       If the Goods are delivered through a shipping company (transport company), the Buyer shall be obliged to examine the packaging of the consignment to determine that the subject of the Contract and its packaging have not been damaged. If damage has been found, the Buyer is obliged to prepare an appropriate certificate of acceptance in the presence of a shipping (transport) company employee otherwise the packaging and the Goods shall not be deemed defective at the moment of its release to the Buyer.

10.    In case of damage of Goods during delivery the Seller should be immediately notified about this fact and sent a signed certificate of acceptance with a description and justification of objections.

11.    The Seller shall not be in any case responsible for a delay in delivery caused without his intentional fault (especially he shall not be responsible for delays caused by the fault of the Buyer or a shipping (transport) company.

VI.    Warranty and guarantee

1.       Regulations concerning warranty for defects shall not apply to contracts for sale/transfer of Goods by OMAG Sp. z o.o. (the Seller) or to delivery contracts, contracts for services or contracts for a specified task concluded by OMAG Sp. z o.o. offering Goods and services.

2.       The Seller grants warranty on his Goods on terms and conditions specified in a separate document.

VII. Final provisions

1.       The Polish law shall apply to contracts executed by the Seller; jurisdiction shall be exercised by common courts of the Republic of Poland.

2.       The Seller and the Buyer shall attempt to settle any disputes arising in connection with performance of any contracts under these GTCS amicably. If no amicable agreement is reached, disputes shall be resolved by a competent court with jurisdiction in the place of the Seller’s registered office.

3.       In cases not regulated in GTCS the provisions of the Polish law, especially of the Polish Civil Code shall apply.

4.       If any of the provisions of GTCS are invalid due to implementation of different statutory regulations, the remaining provisions shall still retain their validity and, if necessary, the Parties shall agree on introduction of additional provisions.

 

 

Brzezinka, 01.01.2019r.